Omiń nawigację

Sprawdzian AxiSet™

Szybka i zautomatyzowana analiza stanu technicznego obrabiarek wieloosiowych.

Pomiar i raport o stanie technicznym obrabiarki trwa dosłownie kilka minut.

W pełni zautomatyzowane testy pomiarowe zapewniają dokładność i spójność wyników.

Funkcje historii i funkcje porównawcze umożliwiają śledzenie w czasie parametrów stanu technicznego.

Dla obrabiarek wieloosiowych

Obrabiarki wieloosiowe są coraz częściej stosowane w przemyśle. Sprawdzian AxiSet umożliwia łatwą i niezawodną analizę parametrów roboczych osi obrotowych oraz identyfikację problemów wynikających z niewłaściwego ustawienia obrabiarki, kolizji oraz zużycia.

Sprawdzian AxiSet — film wideo

Sprawdzian AxiSet — informacje

Sprawdzian AxiSet stanowi system zgodny z najczęściej występującymi obrabiarkami 5-osiowymi oraz wielozadaniowymi, oferuje użytkownikom tych maszyn możliwość szybkiej i precyzyjnej analizy stanu technicznego węzłów kinematycznych osi obrotowych. Możliwe jest wykonywanie szybkiej kontroli ustawienia i pozycjonowania — przy użyciu makr oprogramowania pomiarowego i dedykowanego wzorca kalibracyjnego — w celu monitorowania stanu technicznego złożonych technicznie obrabiarek.

Dzięki makrom oprogramowania pomiarowego, dedykowanemu wzorcowi kalibracyjnemu i graficznym reprezentacjom obrabiarki wieloosiowej wykonanym za pomocą sprawdzianu AxiSet można podejmować decyzje o spełnieniu kryteriów testowania w oparciu o zdefiniowane tolerancje oraz śledzić parametry stanu technicznego obrabiarki w czasie, korzystając z funkcji historii i porównywania. Pomaga to w zidentyfikowaniu odchyłek położenia osi i odchyłek geometrycznych wynikających z ustawienia maszyny, kolizji lub zużycia. Sprawdzian AxiSet udostępnia opcję automatycznej aktualizacji parametrów i kompensowania błędów węzłów kinematycznych osi obrotowych.

W programie Microsoft® Excel® tworzone są raporty z analiz stanu technicznego, następuje porównanie z tolerancjami zdefiniowanymi przez użytkownika a otrzymane informacje są przechowywane do porównań historycznych. Wszystkie wyniki można wydrukować w formie znormalizowanego raportu za pomocą programu Microsoft® Word®.

Właściwości i korzyści

  • Pomiar i raport stanu technicznego obrabiarki wieloosiowej.
  • Wykrywanie i raportowanie błędów węzłów kinematycznych.
  • W pełni zautomatyzowane testy pomiarowe w celu uzyskania dokładnych i spójnych wyników.
  • Zdefiniowane przez użytkownika kąty testowania w celu sprawdzenia maszyny w krytycznych orientacjach.
  • Funkcje tolerancji zwiększają poziom ufności, zanim rozpocznie się obróbka krytycznych elementów.
  • Funkcje historii i funkcje porównawcze umożliwiają śledzenie w czasie parametrów stanu technicznego obrabiarki.
  • Raporty w postaci graficznej zapewniają szybką identyfikację zmian parametrów stanu technicznego spowodowanych kolizjami lub błędami ustawienia.
  • Drukowanie raportów w celu gromadzenia oraz dystrybuowania takich informacji.
  • Opcja auto aktualizacji w celu automatycznej kompensacji błędów węzłów kinematycznych.
  • Kreator instalacji zapewniający prostą instalację i konfigurację.

Sprawdzian AxiSet — literatura

Obrazy

Części składowe sprawdzianu AxiSet

Makroprocedury

Te makroprocedury, napisane dla całej gamy sterowników CNC, są dedykowane dla 5-osiowych centrów obróbkowych oraz dla obrabiarek wielozadaniowych. Makroprocedury sterują zbieraniem danych pomiarowych przez maszynę.

Pakiet oprogramowania przeznaczonego dla komputerów PC

Oprogramowanie, działające w środowisku Microsoft® Excel®, analizuje dane pomiarowe i wyświetla wyniki w różnych, łatwych do przeglądania formatach graficznych. 

Sprzęt

Jako wzorzec dla funkcji pomiarowych wykorzystywana jest jedna kula wzorcowa, mocowana w wygodny sposób na podstawie magnetycznej. Ten prosty w użyciu wzorzec kalibracyjny zapewnia skrócenie czasu ustawiania do minimum i w większości przypadków nie wymaga demontowania zamocowania, ani przedmiotu obrabianego.

Akcesoria zalecane do stosowania wraz z oprogramowaniem sprawdzianu AxiSet

Sonda tensometryczna — firma Renishaw zaleca stosowanie sond tensometrycznych w celu zapewnienia najwyższej dokładności w centrach obróbkowych CNC. Są to sondy najnowszej generacji z technologią RENGAGE™.

Kalibrowana płytka wzorcowa — zapewnia zgodność pomiarów sprawdzianu AxiSet ze standardami oraz możliwość ich porównania z ustawieniami producentów obrabiarek.

Sprawdzian AxiSet — literatura