Omiń nawigację

Warunki Primo™ Total Protect

1. Interpretacja

1.1 W odniesieniu do sprzedaży jakiegokolwiek Kluczowego Podzespołu wymienione poniżej warunki zastępują wszelkie gwarancje dotyczące wad konstrukcji lub wad jakościowych wszystkich Kluczowych Podzespołów ustalone w Warunkach Standardowych. Nadal pozostają w mocy wszystkie pozostałe warunki w odnośnych Warunkach Standardowych.

1.2 Poniżej przedstawiono znaczenie wyrażeń używanych w tych warunkach:

Nabywca” oznacza nabywcę końcowego Kluczowych Podzespołów.

Gwarancja Dotycząca Wad” oznacza gwarancję udzieloną w poniższym paragrafie 3.1.1 przez firmę Renishaw i obejmującą wady występujące w Kluczowych Podzespołach.

Kluczowy Podzespół” oznacza główne części systemu Primo, a mianowicie Primo Interface (interfejs) i Primo Radio Part Setter (system do ustawiania przedmiotu obrabianego); może też zawierać (zależnie od zakupionego zestawu) Primo Radio 3D Tool Setter (system do ustawiania narzędzi).

Żeton kredytowy Primo” oznacza sześciomiesięczny (6) żeton kredytowy wydawany przez firmę Renishaw do użycia z systemem Primo.

System Primo” oznacza system sprzedawany przez firmę Renishaw jako system Primo, w skład którego wchodzi Primo Interface (interfejs), Primo Radio Part Setter (system do ustawiania przedmiotu obrabianego), który może też zawierać Primo Radio 3D Tool Setter (system do ustawiania narzędzi), wraz z innymi częściami i podzespołami (zależnie od zestawu zakupionego przez Nabywcę).

PTP” oznacza ochronę Primo Total Protect zgodnie z opisem przedstawionym w poniższym paragrafie 3.1.2.

Data Rejestracji PTP” ma znaczenie podane w poniższym paragrafie 2.1.

Renishaw” oznacza firmę Renishaw plc lub jej spółkę zależną.

Warunki Standardowe” oznaczają standardowe warunki sprzedaży podmiotu, który sprzedaje Nabywcy Kluczowe Podzespoły.

Upgrade Primo Credit Token (żeton kredytowy do aktualizacji)” oznacza aktualizację żetonu kredytowego Primo, która odblokowuje system Primo w sposób umożliwiający Nabywcy korzystanie z niego przez nieograniczony czas zgodnie z opisem przedstawionym w poniższym paragrafie 5.

Data Rejestracji Aktualizacji” ma znaczenie podane w poniższym paragrafie 5.

2. Rejestracja

2.1 Aby uzyskać prawo do Gwarancji Dotyczącej Wad oraz ochrony PTP dla każdego Kluczowego Podzespołu na okres wymieniony w poniższym paragrafie 3.1, Nabywca musi zarejestrować numery seryjne Kluczowych Podzespołów za pośrednictwem strony rejestracji w witrynie firmy Renishaw (www.renishaw.pl/primocover) dla każdego żetonu kredytowego Primo po jego umieszczeniu w Primo Radio Part Setter (systemie do ustawiania przedmiotu obrabianego). Datą rejestracji jest „Data Rejestracji PTP”.

2.2 Nabywca musi zarejestrować żeton kredytowy Primo w ciągu dwóch (2) lat od daty jego zakupu. Jeśli Nabywca nie zarejestruje żetonu w podanym okresie, a następnie zarejestruje go lub podejmie próbę rejestracji, firma Renishaw nie zapewni ochrony PTP dla systemu Primo, którego żeton kredytowy Primo zarejestrowano lub próbowano zarejestrować.

2.3 Jeśli Nabywca nie zarejestruje żadnego żetonu kredytowego Primo dla Kluczowych Podzespołów, nie mają zastosowania Gwarancja Dotycząca Wad ani PTP. Kluczowe Podzespoły zakupione przez Nabywcę będą jednak objęte Standardowymi Warunkami w zakresie wad.

3. Gwarancja Dotycząca Wad i PTP

3.1 Zgodnie z niniejszymi warunkami, firma Renishaw bezpłatnie:

3.1.1 w ramach Gwarancji Dotyczącej Wad dokonując naprawy lub, według swego uznania, wymiany elementów, będzie usuwać usterki wynikające wyłącznie z wad materiałowych lub wykonawstwa, jakie wystąpią w Kluczowych Podzespołach w okresie sześciu (6) miesięcy prawidłowego używania od Daty Rejestracji PTP;

3.1.2 w ramach ochrony PTP wymieni nieograniczoną ilość razy Kluczowe Podzespoły w okresie sześciu (6) miesięcy od Daty Rejestracji PTP, jeśli przestaną działać w wyniku przypadkowej awarii lub podczas obsługi przez Nabywcę Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE firma Renishaw może obciążyć Nabywcę kosztami wymiany Kluczowych Podzespołów po stawce „naprawy przez wymianę” (podawanej co pewien czas przez firmę Renishaw) w przypadku celowego usunięcia numerów seryjnych Kluczowego Podzespołu, jego celowego i trwałego nieprawidłowego użytkowania lub zaniedbań w odniesieniu do Kluczowych Podzespołów i ich wymiany (według swobodnej decyzji firmy Renishaw).

Naprawa lub wymiana nie powodują przedłużenia okresu Gwarancji Dotyczącej Wad lub PTP, ale dalej będzie mieć obowiązywał pierwotny okres gwarancyjny sześciu (6) miesięcy Gwarancji Dotyczącej Wad i PTP, licząc od odpowiedniej Daty Rejestracji PTP.

3.2 Nabywca może zarejestrować więcej niż jeden żeton kredytowy Primo w dowolnym momencie tego samego sześciomiesięcznego (6) okresu Gwarancji Dotyczącej Wad i PTP dla danego systemu Primo. W takiej sytuacji Nabywca uzyska skumulowaną liczbę sześciomiesięcznych (6) okresów Gwarancji Dotyczącej Wad i PTP zgodnie z powyższym paragrafem 3.1, licząc od pierwszej Daty Rejestracji PTP.

3.3 W przypadku każdej wymiany Kluczowych Podzespołów dostarczanych do Nabywcy w ramach postanowień powyższego paragrafu 3.1.2 firma Renishaw może również obciążyć Nabywcę kosztami wszelkich podatków lokalnych i opłat celnych, poniesionych przez nią w związku z tą wymianą.

3.4 Ochrona PTP na podstawie powyższego paragrafu 3.1.2 obejmuje tylko Kluczowe Podzespoły, nie obejmuje zaś żadnych innych części systemu Primo, do których należą między innymi LTS (system do ustawiania długości narzędzi), trzpienie pomiarowe i baterie, które to elementy są objęte obowiązującymi Standardowymi Warunkami.

3.5 Wszelkie zwroty elementów do firmy Renishaw są dokonywane na własne ryzyko Nabywcy. Naprawione lub wymienione elementy zostaną wysłane na koszt firmy Renishaw na adres określony przez Nabywcę.

3.6 Jeśli firma Renishaw nie wykryje wady w Kluczowym Podzespole, może obciążyć Nabywcę wówczas stosowaną opłatą „za niewykrycie wady”.

3.7 Firma Renishaw zastrzega sobie prawo do wycofania usługi ochrony PTP w dowolnym momencie z dowolnej przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym po powiadomieniu za pośrednictwem swojej witryny internetowej, z tym, że będzie uznawać ochronę PTP wszystkich Kluczowych Podzespołów, które zostały zarejestrowane w ramach żetonu kredytowego Primo do dnia opublikowania takiego powiadomienia.

4. Wykluczenia

4.1 Firma Renishaw nie ponosi odpowiedzialności względem Nabywcy za żadne usterki, o ile Nabywca nie poinformuje natychmiast pisemnie o domniemanej usterce wraz ze szczegółowym opisem warunków roboczych, w jakich ona ujawniła się oraz nie prześle Kluczowych Podzespołów lub odpowiedniej części, na własny koszt, do zakładu firmy Renishaw.

4.2 Decyzje firmy Renishaw we wszelkich sprawach regulowanych przez niniejsze warunki, a w szczególności (lecz bez uszczerbku dla poniższych postanowień) decyzje dotyczące natury i przyczyny jakiejkolwiek usterki lub nieprawidłowego działania oraz ilości wymian przysługujących Nabywcy ze strony firmy Renishaw na podstawie paragrafu 3.1.2, będą ostateczne i wiążące dla Nabywcy.

4.3 FIRMA RENISHAW NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, ANI DELIKTOWEJ (Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW, GDY ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIE MOŻE BYĆ OGRANICZONA, ANI WYŁĄCZONA Z MOCY PRAWA) ZA ŻADNE INNE SZKODY BĄDŹ OBNIŻONĄ WYDAJNOŚĆ, SZKODY BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE, KTÓRE NABYWCA MÓGŁBY PONIEŚĆ Z POWODU USTEREK, PRZYPADKOWEJ AWARII LUB UŻYTKOWANIA KLUCZOWYCH PODZESPOŁÓW SYSTEMU PRIMO.

5. Upgrade Primo Credit Token (żeton kredytowy do aktualizacji)

5.1 Jeśli Nabywca zakupi w dowolnym momencie Upgrade Primo Credit Token (żeton kredytowy nielimitowany), musi po zażądaniu zarejestrować odpowiednie numery seryjne odpowiadające Kluczowym Podzespołom („Data Rejestracji Żetonu nielimitowanego”) oraz w sposób wymagany przez firmę Renishaw w odniesieniu do takiego Upgrade Primo Credit Token ( żetonu kredytowego nielimitowanego). Począwszy od Daty Rejestracji Żetonu nielimitowanego:

5.1.1 Ochrona PTP nie będzie już mieć zastosowania do użytkowania systemu Primo przez Nabywcę;

5.1.2 Firma Renishaw zapewni Gwarancję Dotyczącą Wad dla Kluczowych Podzespołów zgodnie z odpowiednią standardową gwarancją, zawartą w standardowych warunkach sprzedaży Renishaw, na dłuższy z niżej wymienionych okresów:

(a) sześć (6) miesięcy od Daty Rejestracji Aktualizacji;

(b) pozostałą część okresu Gwarancji Dotyczącej Wad systemu Primo wymienioną w powyższym paragrafie 3.1.1 (jeśli dotyczy) PLUS sześć (6) miesięcy od Daty Rejestracji Aktualizacji, do maksymalnie dwunastu (12) miesięcy od Daty Rejestracji Aktualizacji.