Omiń nawigację

Warunki użycia

Znajdujesz się w sekcji „Dla mediów”, która zawiera zatwierdzone zdjęcia i teksty dotyczące działalności, produktów i personelu firmy Renishaw.

Pobierając i/lub wykorzystując te zdjęcia, wyrażasz zgodę na nasze Warunki użycia.

Jeśli nie wyrażasz zgody na którekolwiek Warunki użycia, prosimy o natychmiastowe przerwanie z korzystania z sekcji „Dla mediów” oraz niepobieranie obrazów. Firma Renishaw zastrzega sobie prawo do zmiany każdego z tych warunków, sekcji „Dla mediów” oraz jej zawartości bez uprzedniego powiadamiania.

Firma Renishaw ma prawo cofnięcia wszystkich udzielonych pozwoleń ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z Warunków użycia. Cofnięcie pozwolenia oznacza zgodę na natychmiastowe przerwanie korzystanie z sekcji i obrazów, usunięcie wszystkich obrazów i ich kopii z wszystkich nośników oraz zniszczenie pozostałych kopii.

Do obowiązków użytkownika należy zapewnienie, że korzystanie z tej witryny oraz obrazów jest zgodne z wszystkimi przepisami obowiązującymi w kraju prowadzenia działalności przez użytkownika.

Dozwolone użytkowanie

Obrazy firmy Renishaw w sekcji „Dla mediów” są dostępne bezpłatnie przez okres jednego roku do zamieszczania ich w prawdziwych artykułach w mediach drukowanych lub elektronicznych, jak np. witryny internetowe, magazyny, biuletyny, książki, wiadomości, gazety, a także publikacje szkolne i uniwersyteckie.

Prosimy o kontakt z firmą Renishaw w wypadku jakichkolwiek pytań dotyczących dozwolonego użytkowania tych obrazów lub chęci uzyskania wyjaśnień na temat Warunków użycia.

Ograniczenia

Obrazów nie wolno używać w jakikolwiek sposób lub w kontekście, który może być uznany jako obraźliwy, mylący lub niedozwolony (np. pornograficzny lub nieprzyzwoity). Obrazów nie wolno używać w jakikolwiek sposób, który może być obraźliwy lub zniesławiający dla firmy Renishaw i/lub ludzi przedstawionych na obrazie. Do obowiązków użytkownika należy zapewnienie, że są one użytkowane w kontekście, który nie może być mylący, niedokładny ani nieprawdziwy.

Obrazów nie wolno używać do celów handlowych ani promocyjnych. Nie wolno pobierać tych obrazów celem ich sprzedaży w oryginalnej lub zmodyfikowanej postaci. Nie wolno podlicencjonować użytkowania tych obrazów żadnym stronom trzecim.

Obrazów nie wolno używać w reklamach, ogłoszeniach, broszurach i witrynach handlowych ani na opakowaniach produktów.

Nie wolno modyfikować tych obrazów bez uzyskania wcześniejszej zgody firmy Renishaw.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia związane z likwidacją szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania poniesionych przez firmę Renishaw lub ludzi przedstawionych na obrazie.

Prawo autorskie

Obrazy są własnością firmy Renishaw plc, zaś użytkownik musi zamieścić w pracy powiadomienie o fakcie używania obrazu, ponieważ w innym wypadku zostanie to potraktowane jako naruszenie praw autorskich. Przy używaniu obrazu należy dołączyć następującą formułę powiadomienia: © Copyright Renishaw plc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukcje zdjęć za pozwoleniem firmy Renishaw.

Odpowiedzialność

W odniesieniu do zdjęć oraz ich użytkowania nie udziela się żadnej gwarancji (wyraźnej ani domniemanej).

Firma Renishaw ogranicza swą odpowiedzialność w związku z użytkowaniem w następujący sposób:

  • Firma Renishaw nie wyklucza odpowiedzialności za obrażenia ciała lub śmierć spowodowane przez zaniedbania ze strony Renishaw (lub w jakikolwiek inny sposób, którego nie można wykluczyć prawnie).
  • Firma Renishaw nie ponosi odpowiedzialności względem użytkownika zdjęć za jakiekolwiek szkody (bezpośrednie lub pośrednie), powstałe między innymi w wyniku naruszenia umowy, popełnienia czynu niedozwolonego lub naruszenia obowiązku ustawowego wynikającego z użytkowania obrazów lub połączonego z nim.
  • Wykorzystując obrazy, użytkownik przyznaje, że niniejsze ograniczenie odpowiedzialności jest uzasadnione.

Użytkownik zobowiązuje się do przejęcia wszelkiej odpowiedzialności, obrony i zabezpieczenia firmy Renishaw przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, odszkodowaniami, kosztami i wydatkami (obejmującymi również rozsądnie ustalone wynagrodzenia i wydatki związane z obsługą prawną), wynikającymi lub związanymi z jakimkolwiek naruszeniem niniejszych Warunków użycia, używaniem sekcji „Dla mediów” oraz używaniem jakiegokolwiek obrazu samodzielnie lub w połączeniu z innymi materiałami, a także nieprzestrzeganiem przez użytkownika jakiegokolwiek ograniczenia dotyczącego używania obrazu lub dowolnym roszczeniem strony trzeciej, dotyczącym samodzielnego użycia obrazu lub użycia w połączeniu z dowolnymi innymi materiałami.

Prawo i jurysdykcja

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie roszczenia i spory z nich wynikające lub powstające w związku z nimi (łącznie ze sporami i roszczeniami o charakterze pozaumownym) są rozstrzygane i interpretowane zgodnie z angielskim prawem i strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.