Omiń nawigację

Oświadczenie na temat polityki prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 17 grudnia 2020 r.

WPROWADZENIE

Oświadczenie na temat polityki prywatności Renishaw Group.

Renishaw Group szanuje prywatność swoich klientów i zobowiązuje się do ochrony ich danych osobowych. Niniejsze oświadczenie na temat polityki prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób chronimy zgromadzone dane osobowe, a także informacje na temat praw do prywatności przysługującym naszym klientom oraz sposobu, w jaki prawo pozwala je chronić.

W skład „Renishaw Group” wchodzi firma Renishaw plc oraz wszystkie jej spółki zależne wymienione w najbardziej aktualnym rocznym sprawozdaniu firmy: https://www.renishaw.pl/investors.

1. ISTOTNE INFORMACJE I KIM JESTEŚMY

CEL NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA NA TEMAT POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsze oświadczenie na temat polityki prywatności ma na celu przekazanie informacji o sposobie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Renishaw Group. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego oświadczenia na temat polityki prywatności oraz z wszelkimi innymi informacjami na temat ochrony prywatności lub uczciwego przetwarzania danych, które zapewniamy w określonych sytuacjach, gdy gromadzimy lub przetwarzamy dane osobowe klientów. Pozwoli to zrozumieć, w jaki sposób i dlaczego korzystamy z danych osobowych naszych klientów. Niniejsze oświadczenie na temat polityki prywatności jest uzupełnieniem innych oświadczeń, ale ich nie zastępuje.

ADMINISTRATOR DANYCH

Niniejsze oświadczenie na temat polityki prywatności zostało wydane w imieniu Renishaw Group. Określenia „my”, „nas” lub „nasze” odnoszą się do odpowiedniej spółki z Renishaw Group odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych. Po przekazaniu nam jakichkolwiek danych osobowych powiadamiamy ich właścicieli o tym, który podmiot Renishaw Group jest administratorem tych danych osobowych. O ile nie zostanie to określone inaczej na piśmie, administratorem danych osobowych jest firma Renishaw plc.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego oświadczenia na temat polityki prywatności, składania wniosków w ramach przysługujących klientom praw, prosimy o kontakt, korzystając z poniższych danych.

DANE KONTAKTOWE

Nasze dane kontaktowe:

Adres e-mail: dataprotection@renishaw.com
Adres pocztowy: Renishaw plc, New Mills, Wotton-under-Edge, Gloucestershire, GL12 8JR, Wielka Brytania
Numer telefonu: +44 1453 524 524

Nasz przedstawiciel w UE to Renishaw (Ireland) DAC, z którym można się kontaktować na adres:
Adres e-mail: eurepresentative@renishaw.com
Adres pocztowy: Swords Business Park, Mountgorry, Swords, Co. Dublin, K67 FX67, Irlandia

ZMIANY W OŚWIADCZENIU NA TEMAT POLITYKI PRYWATNOŚCI I OBOWIĄZEK INFORMOWANIA NAS O WSZELKICH ZMIANACH

Istotne jest, aby przechowywane przez nas dane osobowe klientów były prawidłowe i aktualne. W czasie naszej współpracy prosimy naszych klientów o zgłaszaniem nam wszelkich zmian dotyczących ich danych osobowych korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.

ŁĄCZA DO STRON INTERNETOWYCH FIRM ZEWNĘTRZNYCH

Na witrynie internetowej Renishaw Group mogą znajdować się łącza do witryn internetowych firm trzecich, do wtyczek i aplikacji. Kliknięcie tych łączy lub połączenie się z witrynami firm trzecich może wiązać się z wyrażeniem zgody na gromadzenie lub udostępnianie danych przez te firmy. Nie kontrolujemy stron internetowych firm zewnętrznych i nie ponosimy odpowiedzialności za ich politykę prywatności. Po opuszczeniu witryny internetowej Renishaw Group zachęcamy do przeczytania oświadczenia na temat polityki prywatności każdej odwiedzanej witryny.

2. GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE

Dane osobowe lub informacje osobowe to wszelkie informacje na temat danej osoby, na podstawie których istnieje możliwość jej identyfikacji. Nie dotyczy to danych, z których tożsamość została usunięta (anonimowe dane).

Mamy prawo gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych o naszych klientach. Są one pogrupowane w następujący sposób:

 • Dane osobowe – imię, nazwisko, tytuł i stanowisko.
 • Dane kontaktowe – adres firmy, adres e-mail i numery telefonów.
 • Preferencje – branża klienta, produkty Renishaw, którymi klient jest zainteresowany i preferowany sposób komunikacji.

O ile dane te nie zostaną nam podane, nie będziemy celowo gromadzić żadnych specjalnych kategorii danych osobowych o klientach (na przykład danych dotyczących rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych oraz danych genetycznych i biometrycznych).

3. W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY DANE OSOBOWE?

Wykorzystujemy różne metody gromadzenia danych osobowych klientów i na temat klientów. Odbywa się to głównie poprzez spotkania, nasze strony internetowe i sklepy internetowe, nasze oprogramowanie, oprogramowanie, które może być używane na naszej stronie internetowej, targi, wydarzenia i inne bezpośrednie interakcje, jak również istniejące kontakty biznesowe i publicznie dostępne informacje. Dane osobowe, dane kontaktowe i wybory klientów mogą nam być przekazywane poprzez formularze, w korespondencji, telefonicznie, pocztą elektroniczną, osobiście lub w inny sposób.

Współpracujemy również z firmami zewnętrznymi (na przykład z dystrybutorami, podwykonawcami zapewniającymi usługi techniczne, płatnicze, dostawy, firmami analizującymi dane oraz agencjami informacji kredytowej) od których możemy otrzymywać informacje na temat naszych klientów.

Na naszych stronach internetowych i sklepach internetowych korzystamy również z plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji prosimy zapoznać się z Przewodnikiem po plikach cookie.

4. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY GROMADZONE DANE OSOBOWE

Zgromadzone dane osobowe wykorzystujemy tylko wtedy, gdy zezwala nam na to prawo. Zgromadzone dane osobowe najczęściej wykorzystujemy w następujących okolicznościach („podstawy prawne”):

 • Wyrażenie zgody – po wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych do zamierzonych przez nas celów.
 • Realizacja umowy – w przypadku gdy konieczne jest przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy zawartej z nami lub podjęcie działań na żądanie klienta przed zawarciem takiej umowy.
 • Uzasadnienia prawne – w przypadku gdy jest to konieczne ze względu na interes naszej firmy w zakresie prowadzenia i zarządzania naszą działalnością, aby umożliwić nam oferowanie najlepszych produktów i usług oraz zapewniać jak najbardziej bezpieczne korzystanie z naszych usług. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych w określonych i uzasadnionych przez nas celach zapewniamy, że rozważymy i zbilansujemy wszelkie potencjalne skutki takich działań pod kątem naszych klientów (zarówno pozytywne, jak i negatywne) oraz ich prawa. Nie będziemy wykorzystywali zgromadzonych danych osobowych do działań, w których nasze interesy przewyższają pozytywny wpływ na naszych klientów (chyba, że otrzymamy na to zgodę właściciela danych osobowych, działania będą dozwolone na mocy prawa lub w inny sposób będziemy zobowiązani przez prawo). Prosimy o kontakt z nami w przypadku pytań na temat sposobu oceniania uzasadnionych przez nas działań w odniesieniu do ich potencjalnego wpływu na naszych klientów.
 • Obowiązek prawny – W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne ze względu na nałożony na nas obowiązek prawny.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

Poniżej, w formie tabeli, przedstawiliśmy opis wszystkich planowanych sposobów wykorzystywania danych osobowych klientów, a także bazy danych, na których opieramy się, aby zrealizować ten cel. W stosownych przypadkach określiliśmy również nasze uzasadnione działania.

Prosimy mieć na uwadze fakt, że możemy przetwarzać dane osobowe bazując na kilku podstawach prawnych, w zależności od celu, do którego wykorzystujemy te dane. Informacji na temat konkretnych podstaw prawnych, na których opieramy się podczas przetwarzania danych osobowych naszych klientów, w przypadku gdy w poniższej tabeli wymieniono więcej niż jedną podstawę, udzielimy po kontakcie z nami.

Podstawa/działaniePodstawa prawna do przetwarzania danych
Rejestrowanie nowych lub potencjalnych klientów/dostawców.

(a) Realizacja umowy

(b) Wyrażenie zgody

Cytowanie, przetwarzanie i dostarczanie produktów i/lub usług.

(a) Realizacja umowy

(b) Uzasadnione działania (odzyskiwanie długu)

Zwracanie się z prośbą o oferty oraz nabywanie produktów i/lub usług.

(a) Realizacja umowy

(b) Uzasadnione działania (ochrona produktów/usług)

Zarządzanie naszymi relacjami z klientami oraz zarządzanie kontami klientów „MyRenishaw”.

(a) Realizacja umowy

(b) Obowiązek prawny

(c) Uzasadnione działania (aktualizacja bazy danych)

Udzielanie informacji, o które klienci się do nas zwracają.

(a) Wyrażanie zgody

(b) Realizacja umowy

Zapewnienie usług wsparcia posprzedażnego, konserwacji, serwisu i napraw.

(a) Realizacja umowy

(B) Uzasadnione działania (w celu utrzymania dobrych relacji z klientami)

Zamawianie usług wsparcia posprzedażnego, konserwacji, serwisu i napraw.

(a) Realizacja umowy

(B) Uzasadnione działania (w celu utrzymania dobrych relacji z dostawcami)

Zapewnianie wyższej jakości usług podczas korzystania z naszych witryn.(a) Uzasadnione działania (aktualizacja witryn internetowych)
Dostarczanie klientom informacji na temat naszych produktów, usług i wydarzeń, które naszym zdaniem mogą ich zainteresować.

(a) Wyrażanie zgody

(b) Uzasadnione działania (sprzedaż naszych produktów i usług)

Rozpatrywanie wszelkich wniosków o pomoc finansową składanych do Komitetu ds. Organizacji Charytatywnych Renishaw oraz zarządzanie realizacją wypłat na rzecz wybranych wnioskodawców.(a) Uzasadnione działania (w celu zapewnienia wsparcia finansowego organizacjom charytatywnym i wolontariackim zgodnie z naszą polityką społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw)

ZMIANA CELU

Dane osobowe użytkowników będziemy wykorzystywać wyłącznie do celów, do których zostały one zgromadzone, chyba że zostanie zasadnie uznane, że muszą one zostać wykorzystane w innych celach i że powód ten jest zgodny z pierwotnym założeniem. W celu uzyskania wyjaśnienia na temat zmiany sposobu wykorzystania danych osobowych i jego zgodności z pierwotnym założeniem, prosimy o kontakt.

Jeżeli będziemy musieli wykorzystać zebrane dane osobowe do celów niezwiązanych z pierwotnym założeniem, poinformujemy o tym wszystkich oraz przedstawimy podstawę prawną, która nam to umożliwia.

Prosimy pamiętać, że zebrane dane osobowe możemy przetwarzać bez wiedzy lub zgody klientów, zgodnie z powyższymi zasadami, gdy jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

5. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Możemy być zobowiązani do przekazania zgromadzonych danych osobowych klientów stronom trzecim wymienionym poniżej w celach określonych w tabeli w paragrafie 4 powyżej.

 • Wewnętrzne strony trzecie - inne firmy z Renishaw Group pełniące funkcję administratorów danych lub przetwarzające te dane.
 • Zewnętrzne strony trzecie – a w tym:
  • Dostawcy usług przetwarzający dane osobowe w naszym imieniu, którzy świadczą usługi informatyczne i zarządzają naszymi systemami.
  • Firmy konsultingowe oferujące przetwarzanie danych lub współadministratorzy danych, w tym prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele, którzy świadczą usługi doradcze, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe.
  • Urzędy podatkowe, organy regulacyjne i inne organy rządowe lub podmioty prawne przetwarzające dane lub administratorzy danych, którzy w określonych sytuacjach wymagają zgłaszania działalności związanej z przetwarzaniem danych.
  • Pośrednicy handlowi, dostawcy usług płatniczych i podwykonawcy usług technicznych i dostawczych.
  • Wybrani przez nas dostawcy usług, którzy wspierają nasze działania marketingowe i dostarczają technologi, które pozwalają na gromadzenie danych podczas organizowanych wydarzeń.
  • Nasi klienci i dostawcy, aby umożliwić dostawy i wsparcie.
 • Firmy trzecie, którym moglibyśmy odsprzedać, przenieść lub połączyć część naszej działalności lub część naszych aktywów. Opcjonalnie, firmy które możemy starać się przejąć lub połączyć się z nimi. Jeśli taka zmiana nastąpi w naszej firmie, nowi właściciele będą mieli prawo wykorzystać zgromadzone dane osobowe w ten sam sposób, jak określono w niniejszym oświadczeniu na temat polityki prywatności.

Od wszystkich stron trzecich wymagamy przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony poufności gromadzonych przez nas danych osobowych oraz traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym usługodawcom na wykorzystywanie danych osobowych naszych klientów do własnych celów; mogą oni jedynie przetwarzać te dane osobowe w określonym celu i zgodnie z naszymi instrukcjami.

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO INNYCH KRAJÓW

Spółki należące do naszej grupy oraz zewnętrzni dostawcy usług i partnerzy prowadzą swoją działalność w wielu miejscach na świecie. Oznacza to, że zgromadzone dane osobowe mogą być przekazywane i przetwarzane w krajach innych niż miejsce zamieszkania właścicieli tych danych. W innych krajach mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych niż w kraju właściciela danych, a w niektórych przypadkach mogą one zapewniać ochronę w mniejszym zakresie.

Niemniej jednak, podjęliśmy właściwe środki bezpieczeństwa, aby zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych użytkowników zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej polityce prywatności. Obejmują one wdrożenie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych pomiędzy spółkami naszej grupy, które wymagają od wszystkich spółek grupy ochrony danych osobowych przetwarzanych z EOG i Wielkiej Brytanii na poziomie zgodnym z prawem Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii dotyczącym ochrony danych. Zabezpieczenia na podobnym poziomie wdrożyliśmy także u naszych zewnętrznych dostawców usług i partnerów. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać, przesyłając wniosek na adres dataprotection@renishaw.com

7. OCHRONA DANYCH

Zastosowaliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i infrastrukturę techniczną, które mają zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych, ich zmianie lub ujawnieniu. Ponadto dostęp do zgromadzonych przez nas danych osobowych jest ograniczany do pracowników, agentów, wykonawców i innych osób trzecich, które w ramach prowadzonej działalności wymagają dostępu do tych danych. W ten sposób dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na nasze zlecenie i podlegają obowiązkowi zachowania ich poufności.

Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia zabezpieczeń ochrony danych osobowych. W takich przypadkach, w których jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, poinformujemy strony zainteresowane oraz każdy właściwy organ regulacyjny.

8. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

JAK DŁUGO WYKORZYSTUJEMY ZEBRANE DANE OSOBOWE?

Zgromadzone dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, biorąc także pod uwagę wymogi prawne, księgowe i sprawozdawczych.

Po upływie tego okresu usuniemy lub zanonimizujemy zgromadzone dane osobowe użytkowników, a jeżeli nie będzie to możliwe (np. ze względu na zapisanie ich łącznie z innymi danymi w kopiach zapasowych danych), wówczas bezpiecznie przechowamy te dane osobowe i wykluczymy je z dalszego przetwarzania do czasu, gdy możliwe będzie ich usunięcie.

9. PRAWA USTAWOWE

W pewnych okolicznościach przysługują właścicielom zgromadzonych przez nas danych następujące prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych.

 • Prawo dostępu do danych – powszechnie znane jako „prawo dostępu do treści danych osobowych osoby, której te dane dotyczą”. Umożliwia ono otrzymanie od nas kopii danych osobowych i sprawdzenia, czy są one przetwarzane zgodnie z prawem.
 • Prawo do poprawienia danych – umożliwia ono skorygowanie posiadanych przez nas niekompletnych lub niedokładnych danych przez ich właściciela; wymagane będzie przeprowadzenie weryfikacji dokładności nowo dostarczonych danych.
 • Prawo do usunięcia danych – umożliwia ono właścicielowi danych przesłanie do nas wniosku o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy nie istnieje powód, dla którego należałoby je dalej przetwarzać.
 • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych – gdy nasze działania są uzasadnione, jednak właściciel danych czuje, że ma to negatywny wpływ na jego podstawowe prawa i prawo do wolności lub gdy przetwarzamy te dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego.
 • Prawo do złożenia wniosku o wstrzymanie przetwarzania danych osobowych – w określonych okolicznościach umożliwia ono właścicielowi danych przesłanie do nas wniosku o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo zażądania przekazania danych osobowych – pod pewnymi warunkami istnieje możliwość przekazania danych osobowych przekazanych nam przez ich właściciela (dotyczy to danych przetwarzanych przez nas w sposób zautomatyzowany); takie dane są przekazywane usystematyzowane i w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych — w przypadku gdy przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się na podstawie zgody ich właściciela, może on w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem wszelkich procesów przetwarzania danych przeprowadzonych przed wycofaniem zgody ani na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o zgodne z prawem podstawy przetwarzania danych inne niż zgoda właściciela danych.

Aby skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt: dataprotection@renishaw.com.

W każdej chwili można również złożyć wniosek o rezygnację z otrzymywania wysyłanych przez nas informacji marketingowych. W tym celu wystarczy kliknąć łącze „zakończ subskrypcję”, „zrezygnuj”, „centrum preferencji” lub podobnie brzmiące łącza, umieszczone w wysyłanych przez nas marketingowych wiadomościach e-mail.

Klientom przysługuje również prawo do złożenia skargi do generalnego inspektora ds. ochrony danych osobowych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z krajowym organem ds. ochrony danych osobowych. (Dane kontaktowe do organów ds. ochrony danych osobowych w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Szwajcarii i niektórych krajach pozaeuropejskich (w tym w USA i Kanadzie) są dostępne tutaj.)

ZAZWYCZAJ NIE JEST POBIERANA ŻADNA OPŁATA

Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych (lub skorzystać z innych praw), nie jest wymagane uiszczenie żadnej opłaty. Rezerwujemy sobie prawo do pobierania opłat za wnioski, które są nieuzasadnione, powtarzające się lub wymagające znacznego nakładu pracy. W niektórych okolicznościach mamy prawo odmówić zastosowania się do złożonej prośby.

CZEGO MOŻEMY WYMAGAĆ?

W celu potwierdzenia tożsamości i zapewnienia prawa dostępu do danych osobowych (lub skorzystania z innych praw) może zaistnieć konieczność zwrócenia się do wnioskującego o podanie konkretnych informacji. Jest to środek bezpieczeństwa mający zagwarantować, że dane osobowe nie zostaną ujawnione nieuprawnionej osobie. Możemy również skontaktować się z wnioskodawcą, aby poprosić o dalsze informacje związane z prośbą mające przyspieszyć naszą odpowiedź.

CZAS NA UDZIELENIE ODPOWIEDZI

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. W niektórych przypadkach może to potrwać dłużej niż miesiąc, zwłaszcza jeśli prośba jest szczególnie złożona lub zostało złożonych kilka wniosków. W takich przypadkach informujemy o tym wnioskodawcę oraz na bieżąco przekazujemy aktualizacje w tej sprawie.

10. AKTUALIZACJE

Rezerwujemy sobie prawo do okresowego aktualizowania treści niniejszej polityki prywatności w odpowiedzi na zmiany prawne, techniczne lub biznesowe. Data ostatniej aktualizacji niniejszej treści została oznaczona zapisem „data ostatniej aktualizacji” wyświetlanym w górnej części niniejszej polityki o ochronie prywatności.