Omiń nawigację

Oświadczenie na temat polityki prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 16 października 2018 r.

WPROWADZENIE 

Oświadczenie na temat polityki prywatności Renishaw Group.

Renishaw Group szanuje prywatność swoich klientów i zobowiązuje się do ochrony ich danych osobowych. Niniejsze oświadczenie na temat polityki prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób chronimy zgromadzone dane osobowe, a także informacje na temat praw do prywatności przysługującym naszym klientom oraz sposobu, w jaki prawo pozwala je chronić.

W skład „Renishaw Group” wchodzi firma Renishaw plc oraz wszystkie jej spółki zależne wymienione w aktualnym rocznym sprawozdaniu firmy: http://www.renishaw.pl/investors, oraz wszystkie spółki zależne, spółki holdingowe lub spółki zależne spółek holdingowych. Aby uniknąć wątpliwości, terminami „spółka zależna” i „spółka holdingowa” posługujemy się zgodnie z ich znaczeniem określonym w brytyjskiej ustawie o spółkach z 2006 r. [ang. UK Companies Act 2006]. Dotyczy to również każdego dyrektora, członka kierownictwa, członka, partnera biznesowego, pracownika, konsultanta lub agenta któregokolwiek z podmiotów.

1. ISTOTNE INFORMACJE I KIM JESTEŚMY

CEL NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA NA TEMAT POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsze oświadczenie na temat polityki prywatności ma na celu przekazanie informacji o sposobie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Renishaw Group. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego oświadczenia na temat polityki prywatności oraz z wszelkimi innymi informacjami na temat ochrony prywatności lub uczciwego przetwarzania danych, które zapewniamy w określonych sytuacjach, gdy gromadzimy lub przetwarzamy dane osobowe klientów. Pozwoli to zrozumieć, w jaki sposób i dlaczego korzystamy z danych osobowych naszych klientów. Niniejsze oświadczenie na temat polityki prywatności jest uzupełnieniem innych oświadczeń, ale ich nie zastępuje.

ADMINISTRATOR DANYCH

Niniejsze oświadczenie na temat polityki prywatności zostało wydane w imieniu Renishaw Group. Określenia „my”, „nas” lub „nasze” odnoszą się do odpowiedniej spółki z Renishaw Group odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych. Po przekazaniu nam jakichkolwiek danych osobowych powiadamiamy ich właścicieli o tym, który podmiot Renishaw Group jest administratorem tych danych osobowych. O ile nie zostanie to określone inaczej na piśmie, administratorem danych osobowych jest firma Renishaw plc.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego oświadczenia na temat polityki prywatności, składania wniosków w ramach przysługujących klientom praw, prosimy o kontakt, korzystając z poniższych danych.

DANE KONTAKTOWE

Nasze dane kontaktowe:

Adres e-mail: dataprotection@renishaw.com
Adres pocztowy: Renishaw plc, New Mills, Wotton-under-Edge, Gloucestershire, GL12 8JR, Wielka Brytania
Numer telefonu: +44 1453 524 524

W dowolnym momencie każdemu przysługuje prawo złożenia skargi do brytyjskiego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ang. ICO - Information Commissioner's Office) www.ico.org.uk. Przed zwróceniem się do ICO, prosimy w pierwszej kolejności skontaktować się z nami, aby rozwiązać zaistniały problem.

ZMIANY W OŚWIADCZENIU NA TEMAT POLITYKI PRYWATNOŚCI I OBOWIĄZEK INFORMOWANIA NAS O WSZELKICH ZMIANACH

Istotne jest, aby przechowywane przez nas dane osobowe klientów były prawidłowe i aktualne. W czasie naszej współpracy prosimy naszych klientów o zgłaszaniem nam wszelkich zmian dotyczących ich danych osobowych korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.

ŁĄCZA DO STRON INTERNETOWYCH FIRM ZEWNĘTRZNYCH 

Na witrynie internetowej Renishaw Group mogą znajdować się łącza do witryn internetowych firm trzecich, do wtyczek i aplikacji. Kliknięcie tych łączy lub połączenie się z witrynami firm trzecich może wiązać się z wyrażeniem zgody na gromadzenie lub udostępnianie danych przez te firmy. Nie kontrolujemy stron internetowych firm zewnętrznych i nie ponosimy odpowiedzialności za ich politykę prywatności. Po opuszczeniu witryny internetowej Renishaw Group zachęcamy do przeczytania oświadczenia na temat polityki prywatności każdej odwiedzanej witryny.

2. GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE

Dane osobowe lub informacje osobowe to wszelkie informacje na temat danej osoby, na podstawie których istnieje możliwość jej identyfikacji. Nie dotyczy to danych, z których tożsamość została usunięta (anonimowe dane).

Mamy prawo gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych o naszych klientach. Są one pogrupowane w następujący sposób:

 • Dane osobowe – imię, nazwisko, tytuł i stanowisko.
 • Dane kontaktowe – adres firmy, adres e-mail i numery telefonów.
 • Preferencje – branża klienta, produkty Renishaw, którymi klient jest zainteresowany i preferowany sposób komunikacji.

O ile dane te nie zostaną nam podane, nie będziemy celowo gromadzić żadnych specjalnych kategorii danych osobowych o klientach (na przykład danych dotyczących rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych oraz danych genetycznych i biometrycznych).

3. W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY DANE OSOBOWE?

Wykorzystujemy różne metody gromadzenia danych osobowych klientów i na temat klientów. Odbywa się to głównie poprzez spotkania, nasze strony internetowe i sklepy internetowe, nasze oprogramowanie, oprogramowanie, które może być używane na naszej stronie internetowej, targi, wydarzenia i inne bezpośrednie interakcje, jak również istniejące kontakty biznesowe i publicznie dostępne informacje. Dane osobowe, dane kontaktowe i wybory klientów mogą nam być przekazywane poprzez formularze, w korespondencji, telefonicznie, pocztą elektroniczną, osobiście lub w inny sposób.

Współpracujemy również z firmami zewnętrznymi (na przykład z dystrybutorami, podwykonawcami zapewniającymi usługi techniczne, płatnicze, dostawy, firmami analizującymi dane oraz agencjami informacji kredytowej) od których możemy otrzymywać informacje na temat naszych klientów.

Na naszych stronach internetowych i sklepach internetowych korzystamy również z plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji prosimy zapoznać się z Przewodnikiem po plikach cookie.

4. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY GROMADZONE DANE OSOBOWE

Zgromadzone dane osobowe wykorzystujemy tylko wtedy, gdy zezwala nam na to prawo. Zgromadzone dane osobowe najczęściej wykorzystujemy w następujących okolicznościach („podstawy prawne”):

 • Wyrażenie zgody – po wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych do zamierzonych przez nas celów.
 • Realizacja umowy – w przypadku gdy konieczne jest przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy zawartej z nami lub podjęcie działań na żądanie klienta przed zawarciem takiej umowy.
 • Uzasadnienia prawne – w przypadku gdy jest to konieczne ze względu na interes naszej firmy w zakresie prowadzenia i zarządzania naszą działalnością, aby umożliwić nam oferowanie najlepszych produktów i usług oraz zapewniać jak najbardziej bezpieczne korzystanie z naszych usług. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych w określonych i uzasadnionych przez nas celach zapewniamy, że rozważymy i zbilansujemy wszelkie potencjalne skutki takich działań pod kątem naszych klientów (zarówno pozytywne, jak i negatywne) oraz ich prawa. Nie będziemy wykorzystywali zgromadzonych danych osobowych do działań, w których nasze interesy przewyższają pozytywny wpływ na naszych klientów (chyba, że otrzymamy na to zgodę właściciela danych osobowych, działania będą dozwolone na mocy prawa lub w inny sposób będziemy zobowiązani przez prawo). Prosimy o kontakt z nami w przypadku pytań na temat sposobu oceniania uzasadnionych przez nas działań w odniesieniu do ich potencjalnego wpływu na naszych klientów.
 • Obowiązek prawny – W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne ze względu na nałożony na nas obowiązek prawny.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

Poniżej, w formie tabeli, przedstawiliśmy opis wszystkich planowanych sposobów wykorzystywania danych osobowych klientów, a także bazy danych, na których opieramy się, aby zrealizować ten cel. W stosownych przypadkach określiliśmy również nasze uzasadnione działania.

Prosimy mieć na uwadze fakt, że możemy przetwarzać dane osobowe bazując na kilku podstawach prawnych, w zależności od celu, do którego wykorzystujemy te dane. Informacji na temat konkretnych podstaw prawnych, na których opieramy się podczas przetwarzania danych osobowych naszych klientów, w przypadku gdy w poniższej tabeli wymieniono więcej niż jedną podstawę, udzielimy po kontakcie z nami.

Podstawa/działanie Podstawa prawna do przetwarzania danych 
Rejestrowanie nowych lub potencjalnych klientów/dostawców. 

(a) Realizacja umowy

(b) Wyrażenie zgody 

Cytowanie, przetwarzanie i dostarczanie produktów i/lub usług. 

(a) Realizacja umowy 

(b) Uzasadnione działania (odzyskiwanie długu)

Zwracanie się z prośbą o oferty oraz nabywanie produktów i/lub usług.

(a) Realizacja umowy

(b) Uzasadnione działania (ochrona produktów/usług)

Zarządzanie naszymi relacjami z klientami oraz zarządzanie kontami klientów „MyRenishaw”. 

(a) Realizacja umowy

(b) Obowiązek prawny 

(c) Uzasadnione działania (aktualizacja bazy danych)

Udzielanie informacji, o które klienci się do nas zwracają. 

(a) Wyrażanie zgody

(b) Realizacja umowy 

Zapewnienie usług wsparcia posprzedażnego, konserwacji, serwisu i napraw. 

(a) Realizacja umowy

(B) Uzasadnione działania (w celu utrzymania dobrych relacji z klientami)

Zamawianie usług wsparcia posprzedażnego, konserwacji, serwisu i napraw.

(a) Realizacja umowy

(B) Uzasadnione działania (w celu utrzymania dobrych relacji z dostawcami)

Zapewnianie wyższej jakości usług podczas korzystania z naszych witryn. (a) Uzasadnione działania (aktualizacja witryn internetowych) 
Dostarczanie klientom informacji na temat naszych produktów, usług i wydarzeń, które naszym zdaniem mogą ich zainteresować. 

(a) Wyrażanie zgody

(b) Uzasadnione działania (sprzedaż naszych produktów i usług) 

ZMIANA CELU

Dane osobowe użytkowników będziemy wykorzystywać wyłącznie do celów, do których zostały one zgromadzone, chyba że zostanie zasadnie uznane, że muszą one zostać wykorzystane w innych celach i że powód ten jest zgodny z pierwotnym założeniem. W celu uzyskania wyjaśnienia na temat zmiany sposobu wykorzystania danych osobowych i jego zgodności z pierwotnym założeniem, prosimy o kontakt.

Jeżeli będziemy musieli wykorzystać zebrane dane osobowe do celów niezwiązanych z pierwotnym założeniem, poinformujemy o tym wszystkich oraz przedstawimy podstawę prawną, która nam to umożliwia.

Prosimy pamiętać, że zebrane dane osobowe możemy przetwarzać bez wiedzy lub zgody klientów, zgodnie z powyższymi zasadami, gdy jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

5. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Możemy być zobowiązani do przekazania zgromadzonych danych osobowych klientów stronom trzecim wymienionym poniżej w celach określonych w tabeli w paragrafie 4 powyżej.

 • Wewnętrzne strony trzecie - inne firmy z Renishaw Group pełniące funkcję administratorów danych lub przetwarzające te dane.
 • Zewnętrzne strony trzecie – a w tym:
  • Dostawcy usług przetwarzający dane osobowe w naszym imieniu, którzy świadczą usługi informatyczne i zarządzają naszymi systemami.
  • Firmy konsultingowe oferujące przetwarzanie danych lub współadministratorzy danych, w tym prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele, którzy świadczą usługi doradcze, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe.
  • Urzędy podatkowe, organy regulacyjne i inne organy rządowe lub podmioty prawne przetwarzające dane lub administratorzy danych, którzy w określonych sytuacjach wymagają zgłaszania działalności związanej z przetwarzaniem danych.
  • Pośrednicy handlowi, dostawcy usług płatniczych i podwykonawcy usług technicznych i dostawczych.
  • Wybrani przez nas dostawcy usług, którzy wspierają nasze działania marketingowe i dostarczają technologi, które pozwalają na gromadzenie danych podczas organizowanych wydarzeń.
  • Nasi klienci i dostawcy, aby umożliwić dostawy i wsparcie.
 • Firmy trzecie, którym moglibyśmy odsprzedać, przenieść lub połączyć część naszej działalności lub część naszych aktywów. Opcjonalnie, firmy które możemy starać się przejąć lub połączyć się z nimi. Jeśli taka zmiana nastąpi w naszej firmie, nowi właściciele będą mieli prawo wykorzystać zgromadzone dane osobowe w ten sam sposób, jak określono w niniejszym oświadczeniu na temat polityki prywatności.

Od wszystkich stron trzecich wymagamy przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony poufności gromadzonych przez nas danych osobowych oraz traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym usługodawcom na wykorzystywanie danych osobowych naszych klientów do własnych celów; mogą oni jedynie przetwarzać te dane osobowe w określonym celu i zgodnie z naszymi instrukcjami.

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO INNYCH KRAJÓW

Niektóre z naszych wewnętrznych i zewnętrznych firm trzecich mają siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i umożliwienie im przetwarzania zgromadzonych przez nas danych osobowych może wiązać się z przekazaniem tych danych poza obszar EOG.

Za każdym razem, gdy przekazujemy dane osobowe naszych klientów poza obszar EOG, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić podobny poziom ochrony tych danych poprzez zapewnienie ram prawnych dotyczących takiego transferu. Na przykład, korzystając z usług określonych usługodawców stosujemy konkretne umowy prawne zatwierdzone przez Komisję Europejską, które zapewniają ochronę danych osobowych na tym samym poziomie, co w Europie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: European Commission: Wzory umów dotyczące przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

7. OCHRONA DANYCH

Zastosowaliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i infrastrukturę techniczną, które mają zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych, ich zmianie lub ujawnieniu. Ponadto dostęp do zgromadzonych przez nas danych osobowych jest ograniczany do pracowników, agentów, wykonawców i innych osób trzecich, które w ramach prowadzonej działalności wymagają dostępu do tych danych. W ten sposób dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na nasze zlecenie i podlegają obowiązkowi zachowania ich poufności.

Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia zabezpieczeń ochrony danych osobowych. W takich przypadkach, w których jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, poinformujemy strony zainteresowane oraz każdy właściwy organ regulacyjny.

8. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

JAK DŁUGO WYKORZYSTUJEMY ZEBRANE DANE OSOBOWE?

Zgromadzone dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, biorąc także pod uwagę wymogi prawne, księgowe i sprawozdawczych.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko i szkody wynikające z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków oraz obowiązujące wymogi prawne.

W określonych przypadkach właściciele danych osobowych mają prawo poprosić nas o usunięcie swoich danych, więcej informacji na temat usuwania danych podano w części poniżej.

W pewnych okolicznościach możemy przeprowadzić anonimizację danych osobowych (tak, aby nie były one już z nikim powiązane) do celów badawczych lub statystycznych – w takich przypadkach możemy korzystać z tych danych w nieskończoność bez dalszego obowiązku powiadamiania ich właścicieli.

9. PRAWA USTAWOWE

W pewnych okolicznościach przysługują właścicielom zgromadzonych przez nas danych następujące prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych.

 • Prawo dostępu do danych – powszechnie znane jako „prawo dostępu do treści danych osobowych osoby, której te dane dotyczą”. Umożliwia ono otrzymanie od nas kopii danych osobowych i sprawdzenia, czy są one przetwarzane zgodnie z prawem.
 • Prawo do poprawienia danych – umożliwia ono skorygowanie posiadanych przez nas niekompletnych lub niedokładnych danych przez ich właściciela; wymagane będzie przeprowadzenie weryfikacji dokładności nowo dostarczonych danych.
 • Prawo do usunięcia danych – umożliwia ono właścicielowi danych przesłanie do nas wniosku o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy nie istnieje powód, dla którego należałoby je dalej przetwarzać.
 • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych – gdy nasze działania są uzasadnione, jednak właściciel danych czuje, że ma to negatywny wpływ na jego podstawowe prawa i prawo do wolności lub gdy przetwarzamy te dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego.
 • Prawo do złożenia wniosku o wstrzymanie przetwarzania danych osobowych – w określonych okolicznościach umożliwia ono właścicielowi danych przesłanie do nas wniosku o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo zażądania przekazania danych osobowych – pod pewnymi warunkami istnieje możliwość przekazania danych osobowych przekazanych nam przez ich właściciela (dotyczy to danych przetwarzanych przez nas w sposób zautomatyzowany); takie dane są przekazywane usystematyzowane i w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się na podstawie zgody ich właściciela, może on w każdej chwili wycofać swoją zgodę.

Aby skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt.

ZAZWYCZAJ NIE JEST POBIERANA ŻADNA OPŁATA

Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych (lub skorzystać z innych praw), nie jest wymagane uiszczenie żadnej opłaty. Rezerwujemy sobie prawo do pobierania opłat za wnioski, które są nieuzasadnione, powtarzające się lub wymagające znacznego nakładu pracy. W niektórych okolicznościach mamy prawo odmówić zastosowania się do złożonej prośby.

CZEGO MOŻEMY WYMAGAĆ?

W celu potwierdzenia tożsamości i zapewnienia prawa dostępu do danych osobowych (lub skorzystania z innych praw) może zaistnieć konieczność zwrócenia się do wnioskującego o podanie konkretnych informacji. Jest to środek bezpieczeństwa mający zagwarantować, że dane osobowe nie zostaną ujawnione nieuprawnionej osobie. Możemy również skontaktować się z wnioskodawcą, aby poprosić o dalsze informacje związane z prośbą mające przyspieszyć naszą odpowiedź.

CZAS NA UDZIELENIE ODPOWIEDZI

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. W niektórych przypadkach może to potrwać dłużej niż miesiąc, zwłaszcza jeśli prośba jest szczególnie złożona lub zostało złożonych kilka wniosków. W takich przypadkach informujemy o tym wnioskodawcę oraz na bieżąco przekazujemy aktualizacje w tej sprawie.