Omiń nawigację

MODUS™ Planning Suite

Nowy pakiet MODUS Planning Suite ułatwia tworzenie złożonego programu pomiarowego i obróbkowego.

Wykorzystaj wszystkie funkcje maszyny współrzędnościowej dzięki pakietowi MODUS Planning Suite.


W ramach pakietu MODUS Planning Suite użytkownicy maszyn współrzędnościowych zyskują zestaw zautomatyzowanych skrótów do częstych zadań związanych z tworzeniem programu pomiarowego i obróbkowego, co pozwala na zmaksymalizowanie wydajności ich głowicy REVO® maszyny współrzędnościowej za pomocą zestawu łatwych w użyciu specjalistycznych aplikacji. Aplikacje MODUS Planning Suite umożliwiają lepsze planowanie ścieżki pomiaru wokół elementów o złożonej geometrii.

Wykorzystując zaawansowaną technologię planowania, oprogramowanie udostępnia narzędzia offline z symulacją ruchu w celu utworzenia kodu DMIS reprezentującego bezkolizyjne pomiary przedmiotu.

Obecnie dostępne są trzy oddzielne aplikacje modułowe dla platformy MODUS Planning Suite:

MODUS Blade planner

Symulacja MPS pomiaru łopatki

Pomiar łopatek

Opcja pełnej kontroli łopatki w module MODUS Blade Planner umożliwia planowanie skanowania omiatającego powierzchni krawędzi wklęsłych, wypukłych, natarcia i spływu.

Ustawienia i strategie pomiarowe pozwalają dostosować ścieżki pomiaru, zapewniając kontrolę liczby omiatań na powierzchni oraz zmiany kierunku pomiarów między omiataniem wzdłużnym a poprzecznym.

Adaptacyjne skanowanie krawędzi (AES) to operacja pomiaru na krawędzi natarcia lub spływu. Pomiar odbywa się przed skanowaniem omiatającym. Dostosowuje położenie i orientację sondy w trakcie omiatania krawędzi, tak aby skanowanie omiatające przebiegało płynnie.

Pomiar przekroju

Moduł Blade Planner oferuje dwie metody pomiaru przekrojów łopatek:

 • Skanowanie omiatające przekrojów z możliwością łączenia omiatań.
  Skanowanie omiatające o dużej gęstości obejmuje przekroje, dla których zbierane są dane o profilu lotniczym. Natomiast skanowanie omiatające o małej gęstości odbywa się między przekrojami, dla których nie są zbierane dane. Ta metoda zmniejsza również liczbę ruchów podchodzenia i wycofywania, co skraca czas cyklu.
 • Skanowanie krzywej przekroju na powierzchniach
  Na powierzchniach wklęsłych i wypukłych tworzone są skanowania krzywej, a na krawędziach natarcia i spływu — skanowania z pełnym omiataniem.

Pakiet MODUS Planning Suite generuje wymagany kod DMIS do pomiaru powierzchni profilu lotniczego. Program MODUS 1.9 może następnie wykonać ten kod DMIS i umożliwić wykonanie analizy każdego przekroju profilu lotniczego.

Pomiar powierzchni

Moduł MODUS Blade planner zawiera wszystkie metody wyboru dostępne w module MODUS Patch planner, aby zapewnić narzędzia do planowania ścieżki dla kompletnej łopatki i otaczających ją powierzchni:

 • Tworzenie powierzchni za pomocą punktów
 • Wybór powierzchni po zaznaczeniu „face” na modelu
 • Tworzenie powierzchni po wyznaczeniu linii środkowej
 • Tworzenie powierzchni na podstawie krawędzi CAD

Pełny opis modułu MODUS Patch Planner dla pakietu MODUS Planning Suite znajduje się poniżej.

Dostępne są inne oddzielne aplikacje modułowe dla pakietu MODUS Planning Suite:

MODUS Patch planner

Do tej pory użytkownicy musieli definiować własne ścieżki omiatania powierzchni za pomocą ręcznych narzędzi manipulacyjnych w celu uniknięcia kolizji. Nowa aplikacja MODUS Patch oferuje najskuteczniejszą ścieżkę pomiaru dzięki zastosowaniu czujnika REVO RSP2 wraz z automatycznym planowaniem ścieżki.

 • Tworzenie powierzchni z punktów
  Zdefiniuj ścieżkę omiatania, tworząc serię punktów w celu utworzenia obszaru na modelu CAD.
 • Tworzenie powierzchni z powierzchni
  Kliknij na modelu CAD, aby wybrać powierzchnię lub zestaw połączonych punktów powierzchni w celu zdefiniowania powierzchni.
 • Utwórz powierzchnie z krawędzi CAD
  Użyj krawędzi CAD do wyznaczenia ścieżki omiatania. Za pomocą tego narzędzia można również wybrać przekrój MODUS jako krawędź. Oprogramowanie generuje najkrótszą ścieżkę po wybraniu punktów początkowych i końcowych.
 • Tworzenie powierzchni przez narysowanie osi
  Zdefiniuj ścieżkę omiatania, tworząc serię punktów osi na powierzchni.

Po ustaleniu metody wyboru można w razie potrzeby zmienić szerokość, kierunek i inne parametry omiatania w menu ustawień.

Dostępne są inne oddzielne aplikacje modułowe dla pakietu MODUS Planning Suite:

Powierzchnie MPS z punktów i powierzchni

Generowanie omiatania punktów i powierzchni

MPS Patches from centreline and CAD edges


Generowanie omiatania osi i krawędzi CAD


MODUS Curve planner

Moduł planowania krzywej zawiera dwie opcje: Krzywa RSP2 i Krzywa RSP3. Opcja RSP3 zapewnia większe możliwości pomiaru złożonych geometrii przy użyciu różnych zestawów sond.

Krzywe można definiować, wybierając krawędzie z modelu CAD lub klikając punkty na płaszczyźnie.

Tworzenie krzywej na krawędziach modelu CAD
Krzywe definiuje się, wybierając krawędzie modelu CAD lub krawędzie przekroju utworzonego za pomocą programu MODUS.

Pakiet MODUS Planning — szkic krzywej

Szkicowanie krzywej na płaszczyźnie
Krzywe definiuje się, klikając pewną liczbę punktów na płaszczyźnie. W celu utworzenia ścieżki dopasowuje się splajn.

Pakiet MODUS Planning — ustawienia szkicowania krzywej

Dodatkowe opcje dla opcji Krzywa RSP2

Tworzenie offsetu krawędzi na płaszczyźnie

Po wybraniu wymaganej płaszczyzny na modelu CAD i wybraniu krawędzi zostanie zastosowana wartość offsetu.

Zestaw opcji graficznych uzupełnia ustawienia oprogramowania, ułatwiając łączenie i przycinanie ścieżek, co pozwala uzyskać najbardziej efektywny wynik.

Na jednej powierzchni można wybrać wiele krawędzi, a następnie je połączyć. Dzięki temu pomiar nie odrywają się od powierzchni, co skraca czas potrzebny na przemieszczanie się między pomiarami.

Tworzenie offsetu krawędzi z pominięciem elementów na płaszczyźnie

Po wybraniu płaszczyzny i krawędzi ta opcja automatycznie wykrywa i omija element w modelu CAD, który trzeba pominąć podczas pomiaru, aktualizując ścieżkę w miarę dostosowywania wartości offsetu.

Użytkownik może wybrać jedną krawędź na każdym pomiarze krzywej.

Dodatkowe opcje dla opcji Krzywa RSP3

Segmenty stałego kąta głowicy

Sonda RSP3 wykonuje pomiary przy ustalonych kątach głowicy, a podczas niektórych skanowań krzywej sonda może wyjść poza powierzchnię, co umożliwia zmianę kąta głowicy.

Element Krzywa RSP3 w module MODUS Curve umożliwia definiowanie segmentów pomiaru, w których sonda nie będzie wychodzić poza powierzchnię. Dzięki temu użytkownik może spełnić wymagania dotyczące stref o wysokiej dokładności wzdłuż pojedynczej ścieżki krzywej.

Szybkość i łatwość w użyciu

Po wybraniu krzywej można w prosty sposób edytować parametry w ustawieniach, takie jak kierunek skanowania.

W obu metodach definiowania krzywych aplikacja wykorzystuje funkcję ograniczonego ruchu maszyny współrzędnościowej, która ogranicza ruch osi maszyny podczas pomiaru krzywych na płaszczyźnie.

Połączenie osi ograniczonego ruchu z planowaniem bezkolizyjnych przemieszczeń zapewnia znaczące skrócenie czasu programowania w celu szybkiego i efektywnego pomiaru krzywych.

Dostępne są inne oddzielne aplikacje modułowe dla pakietu MODUS Planning Suite:

Skanowanie powierzchni uszczelniającej w systemie REVO-2

Ograniczenie ruchu osi maszyny do jednej płaszczyzny zwiększa dokładność i powtarzalność.


Dlaczego ogranicza się ruch maszyny współrzędnościowej?

Ograniczenie jednej lub więcej osi maszyny współrzędnościowej maksymalizuje wykorzystanie przemieszczeń głowicy REVO® i minimalizuje ruchy maszyny współrzędnościowej. Ograniczenie dwóch osi i poruszanie się tylko w jednej osi — równoległej do płaszczyzny pomiaru — powoduje, że zginanie maszyny odbywa się w kontrolowanej płaszczyźnie i dlatego nie występuje błąd. Umożliwia to szybsze wykonywanie pomiarów części lub uzyskanie wyższego poziomu dokładności na istniejącej maszynie.

Na przykład, podczas pomiaru płaskości powierzchni uszczelniającej bloku cylindrów, ograniczenie dwóch osi umożliwia szybszą pracę maszyny bez wprowadzania błędów pomiarowych. W idealnym przypadku do przemieszczania głowicy REVO w górę i w dół wykorzystuje się oś Z maszyny, ponieważ ma ona najmniejszą masę ruchomą, a osie X i Y są ograniczone. W tym przypadku nie występują siły zginające, a jedynie ściskanie/rozciąganie na długości pinoli, która jest bardzo sztywna. Jeśli ruch w osi Z nie jest możliwy, to następnym najlepszym rozwiązaniem jest oś X (z ograniczeniem ruchu osi Z i Y), ponieważ ma najmniejszą masę ruchomą. W porównaniu z przesuwaniem głowicy do przedmiotu mierzonego, jak i od niego, jak to ma miejsce w przypadku tradycyjnego skanowania 5-osiowego, wykorzystanie osi Y nadal jest korzystne.

Dodatkowe informacje

Pomoc i szkolenia
W pakiecie instalacyjnym znajdują się filmy instruktażowe i przykładowe modele CAD, które stanowią pomoc w szkoleniu.

Zgodność oprogramowania
Kod DMIS z pakietu MODUS Planning Suite należy wykonywać w programie MODUS. Do uzyskania pełnej funkcjonalności wymagany jest program MODUS 1.9.

Modele CAD muszą być w formacie .Sab.

Zgodność sprzętowa
Obsługiwaną kombinacją sprzętową dla tej wersji pakietu MODUS Planning Suite jest głowica REVO-2 z sondą skanującą RSP2.

Zamów bezpłatną, 30-dniową licencję ewaluacyjną pakietu MODUS Planning Suite